KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem wszelkich danych osobowych, które mogą pojawić się w trakcie procedury świadczenia usług jest ALG Leszek Wojtaś, ul. Klonowa 1/27, 80-264 Gdańsk.

2. Dane osobowe przetwarzane będą tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z całkowitym procesem wykonania usługi / usług oraz wystawieniem faktury / faktur.

3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu, jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych: – dane potrzebne do wystawienia faktury są gromadzone i przechowywane tylko w bazie danych programu fakturującego zainstalowanego na lokalnym komputerze. – faktury w formie papierowej są archiwizowane na okres 5 lat. – cyfrowe projekty (pieczątek, materiałów poligraficznych) będą archiwizowane – celem możliwości ponownego powielenia, reprodukcji lub powtórzenia danej usługi, wyłącznie na zlecenie właścicieli tych danych.

4. Żadne dane osobowe nie są publikowane, przekazywane, ani nie są udostępniane innym podmiotom lub osobom trzecim, za wyjątkiem plików graficznych wysyłanych do drukarni celem realizacji złożonych zamówień.

5. Żadne dane osobowe nie są wykorzystywane w celach marketingowych oraz reklamowych.

6. Nasi klienci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Istnieje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.